synonim Skarbimirostwo

odm. Skarbimirostwo, Skarbimirostw, Skarbimirostwa, Skarbimirostwach, Skarbimirostwami, Skarbimirostwem, Skarbimirostwom, Skarbimirostwu